Ogłoszenie Wójta Gminy Kuślin o ogłoszeniu na udzielenie zamówienia na realizację w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin"

Kuślin, 2018-11-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.13.2018

Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego   Gmina Kuślin

Adres zamawiającego     ul. Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość            64 – 316 Kuślin

Telefon:                           61 44 72 722

Faks:                               61 44 72 731

adres strony internetowej      www.kuslin.pl

adres poczty elektronicznej   urzad@kuslin.pl

Godziny urzędowania:    7:30 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

            Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1, art.24          aa oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.bip.kuslin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (ul. Emilii Szczanieckiej 4, 64 – 316 Kuślin, pok. nr 12). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.3 "gospodarka wodno-ściekowa".

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45232410-9

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Do 2020-06-15.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Nie dotyczy

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Nie dotyczy

- Zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi
na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie co najmniej dwa zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej, każde o wartości nie mniejszej niż  500.000,00 zł brutto.

W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru  robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja):

          - warunek określony w pkt 6.2.3.a) musi spełniać jeden z Wykonawców, który będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykazywanego doświadczenia.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 56.000,00 PLN (słownie złotych:  pięćdziesiąt sześć tysięcy).

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

            - cena (C) – 60 pkt

            - okres udzielonej gwarancji (G)  – 40 pkt

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C  = Cmin : Co x 60 pkt

Gdzie:  C  – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Co    – cena brutto oferty ocenianej

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość lat udzielonej gwarancji na przedmiot umowy. Zamawiający wymaga minimum 3 lat rękojmi, jednak nie więcej niż 7 lat.

G =  Gof/Gmax  x 40 pkt 

gdzie:

- Gof – okres gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie dłuższy niż 7 lat;

- Gmax – najdłuższy okres gwarancji proponowany w ocenianych, nie dłuższy niż 7 lat.

- G- punkty badanej oferty

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-12-10 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kuślin

Ul. Emilii Sczanieckiej 4

64 – 316 Kuślin

Pokój nr 15 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-12-10 o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Kuślin

Ul. Emilii Sczanieckiej 4

64 – 316 Kuślin

Pokój nr 8

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 649653-N-2018. Data zamieszczenia: 19.11.2018r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Wyświetlono: 1296

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry