OGŁASZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t

Kuślin, 2018-08-21

Numer sprawy: KPO.3221.4.2018

WÓJT GMINY KUŚLIN

OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t

I.  Nazwa (firma) i adres sprzedającego:

 

Nazwa sprzedającego                Gmina Kuślin

Adres sprzedającego                  ul. Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość                        64-316 Kuślin

Telefon:                                       61 44 72 728

Faks:                                           61 44 72 731

Adres strony internetowej           www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl

Adres poczty elektronicznej        urzad@kuslin.pl

Godziny urzędowania:                7:30 do 15:30

II. Przedmiot sprzedaży:

Samochód ciężarowy do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t, stanowiący własność Gminy Kuślin.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka - PEUGEOT

Typ/Model - Boxer 270 2.5 TD 2.8t

Charakter wykorzystania - strażacki

Kolor powłoki lakierowej - czerwony 1-warstwowy typu uni

Rok produkcji - 1996

Numer rejestracyjny - PNT 87TH

Numer fabryczny - VF3232B9215314601

Rodzaj silnika - z zapłonem samoczynnym

Pojemność silnika - 2446 cm3

Moc silnika - 76 kW (103KM)

Dopuszczalna masa całkowita / ładowność - 2800 kg / 970 kg

Rodzaj napędu - przedni (4x2)

Rodzaj nadwozia - furgon 4 drzwiowy

Liczba miejsc - 3

Przebieg - 159772 km

Data pierwszej rejestracji - 25.09.1996 r.

Ważność badań technicznych - 25.01.2018 r.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnie, 64-316 Kuślin, Śliwno, w terminie od 22.08.2018 r. do 04.09.2018 r. od godz. 1000 do godz. 1800, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego (osoba do kontaktu: Jacek Minge - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnie, tel. 661 637 139 lub Marcin Szustak - Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwnie, tel. 695 501 547). 

III. Cena wywoławcza:

2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100).

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 05.09.2018 r. do godz. 1200. Oferta powinna zawierać:

a)     imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b)     numer PESEL i NIP oferenta,

c)     datę sporządzenia oferty,

d)     oferowaną cenę,

e)     oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające  z rezygnacji z oględzin,

f)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy sprzedaży w załączeniu do ogłoszenia.

Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kuślin: www.bip.kuslin.pl  lub ze strony internetowej www.kuslin.pl.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „II przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t PEUGEOT Boxer 270 2.5 TD 2.8t. Nie otwierać przed dniem 05.09.2018 r. godz. 1230”, w Urzędzie Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, w terminie do dnia 05.09.2018 r. do godz. 1200 .

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

-          została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

-          nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

V. Pozostałe informacje:

1)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2018 r. o godz. 1230 w Urzędzie Gminy w Kuślinie,  ul. E. Sczenieckiej 4, 64-316 Kuślin – salka posiedzeń nr 8.

2)    Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana, przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy sprzedaży i w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyboru jego oferty – zapłaci całkowitą cenę kupna samochodu. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Podstawę do zawarcia umowy stanowi protokół Komisji z przeprowadzonego przetargu.

3)    W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4)    Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

5)    Gmina Kuślin nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

6)    Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy w Kuślinie, pok. nr 12 oraz telefonicznie pod nr tel. 61 44 72 728.

7)    Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8)    Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kuślinie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kuślinie.

 

                                                                                   Wójt Gminy Kuślin

                                                                                   /-/ Jerzy DZIAMSKI

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy sprzedaży

 

 

Wyświetlono: 294

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry