Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Kuślin

                Na podstawie art. 28, art.38, art. 40 ust. 1 pkt 1 dnia z dnia 21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 ze zm.),  oraz §3, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

WÓJT GMINY KUŚLIN

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nw. nieruchomości

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

Cena nieruchomości netto

Wysokość wadium

1.

Kuślin
działka nr 130
 nr księgi wieczystej

PO1N/00023842/3

0,2300 ha

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana

Tereny zabudowy mieszkaniowej

(1.MN.37)

62.606,00 zł

4.000,00 zł

Nieruchomość według księgi wieczystej wskazanej w wykazie wolna jest od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich.

O wysokości postąpienie decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Kuślin,
pok. nr 8, o godz. 1100
.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej (PLN)
w wysokości podanej w wykazie oraz przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 października 2019 roku – jednocześnie jest ostateczny termin zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

Wpłat można dokonywać na konto Urzędu Gminy Kuślin BS Duszniki O/ Kuślin:

36 9072 0002 2001 0107 0771 0007

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku uchylania się przez nabywcę od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu w przypadku:

  • osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) jest okazanie Komisji Przetargowej dowodu tożsamości, a pozostającym w związku małżeńskim nie posiadającym rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowej konieczna jest obecność małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,
  • osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającym rejestracji  jest okazanie Komisji Przetargowej aktualnego odpisu
    z rejestru KRS, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w wyniku  przetargu doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy od podatków towarów i usług.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna będzie w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, pokój nr 21 lub telefonicznie pod nr 61 44 72 724.

 

           Wójt Gminy Kuślin

/-/ mgr Mieczysław SKRZYPCZAK

Kuślin, dnia 10.09.2019 r.

 

Wyświetlono: 460

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry