Zapytanie ofertowe nr DGK.271.2.6.2019 na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Trzcianka – Gmina Kuślin” nr RPWP.04.03.01-30-0032/17”

Zapytanie ofertowe nr DGK.271.2.6.2019

na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i dostawa tablic informacyjnych

dla  projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuponie i Trzcianka – Gmina Kuślin” nr RPWP.04.03.01-30-0032/17”

 I.        ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kuślin

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-315 Kuślin

NIP: 788-19-16-730

 II.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa jednostronnych tablic informacyjnych w ilości 2 szt.
 2. Tablice wykonane zostaną zgodnie z:
 1. Minimalny format tablic: 80 x 120 cm.
 2. Tablice wolnostojące wraz ze słupkami mocującymi o wysokości 280 cm przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie (dwa słupki na jedną tablicę). Słupki mocujące ocynkowane - 6cm x 6 cm  (4 sztuki). Dolna krawędź tablicy powinna się znajdować na wysokości 150 cm od poziomu gruntu.
 3. Tablice wykonane z trwałego materiału (np. blacha ocynk lub aluminiowa płyta kompozytowa)
 4. Tablica zostanie zaprojektowana zgodnie z projektem przedstawionym w załączeniu. W projekcie należy wpisać tytuł (Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie i Trzcianka - Gmina Kuślin, cel projektu (Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleb i beneficjenta (Gmina Kuślin).
 5. Projekt tablic zostanie przesłany w formie elektronicznej do akceptacji do Urzędu Gminy Kuślin. Zamawiający zastrzega sobie prawo kilkukrotnej korekty projektu.
 6. Konstrukcja musi zapewniać usztywnienie tablicy, uniemożliwiając falowanie blachy.
 7. Nadruk kolorowy w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm (graffiti), druk twardym solwentem o rozdzielczości min.
  360 dpi.
 8. Tablica powinna być wykonana z materiału zapewniającego trwałość przynajmniej przez 7 lat.
 9. Zamówienie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego.
 10. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na tablicę wraz ze stelażem.

III.        TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia: 25 września 2019 roku
 2. Miejsce realizacji zamówienia:

województwo: wielkopolskie

powiat: nowotomyski

miejscowość: Głuponie, Trzcianka.

 IV.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym w terminie do dnia 12.09.2019 r., do godziny 12.00, w formie papierowej lub elektronicznej:
 • Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, Sekretariat (pokój nr 15) – I piętro budynku. W szczelnie zamkniętej kopercie A5 z dopiskiem „Tablice informacyjne - Gmina Kuślin”.
 • Elektronicznie na adres e-mail: urzad@kuslin.pl. W tytule należy wpisać „Tablice informacyjne - Gmina Kuślin”.
 1. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 V.        OCENA OFERT

 1. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
  Cena – 100%

Porównanie cen nastąpi na podstawie cen brutto wskazanych przez Wykonawców w formularzu ofertowym.       

VI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Kuślin www.kuslin.pl informację o wyborze Wykonawcy.

 

 1. VII.        DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Jakub Beyer, pok. nr 21, nr tel.: 61 44 72 724

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

Załącznik 1. - Formularz ofertowy,

Załącznik 2. - Wzór umowy,

Załącznik 3. - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załącznik 4. – Projekt tablicy.

 

Wyświetlono: 184

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry