Zapytanie ofertowe - Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie

     GMINA KUŚLIN 

 ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNA LNEJ

 UL. BOCZNA1, 64-316 KUŚLIN

Tel. 505 465 006            

 

Znak sprawy ZP.1.L.dz. 29.2019                                                      Kuślin, dnia 4 lutego 2019 roku

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kuślin, Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie otworu awaryjnego nr 1a na ujęciu wód podziemnych w Wąsowie, gmina Kuślin, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2017 r. Dz. U. poz. 1579- tekst jednolity ze zmianami) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. Ustawy.

  1. Zamawiający:

Gmina Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

NIP 788-19-16-730

Odbiorca:

Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin

Tel. 505 465 006

2. Przedmiot zamówienia:

2.1   Przedmiotem zamówienia jest Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie przy ulicy Parkowej – działka geodezyjna nr 78/19, współrzędne geograficzne 52°21'54.34''N, 16°14'58.67''E

2.2   Ujęcie wody – studnia 1a

2.3   Zapotrzebowanie na wodę;

Wydajność eksploatacyjna otworu w wysokości Q 50m3/h

2.4   Przeznaczenie wody;

Cele socjalno – bytowe, gospodarcze, przeciw pożarowe oraz produkcyjne

2.5   Cel i zakres zadania;

2.5.1   Wykonanie wiercenia jednego otworu hydrogeologicznego nr 1a (oznaczenie przyjęte w Projekcie robót geologicznych) ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych  – poziom Wielkopolskiej Doliny Kopalnianej.

Projektowaną głębokość 100 m p.p.t. przewiduje się osiągnąć przy zastosowaniu:

- wiercenia metodą udarowo-obrotową - na sucho,

- wiercenie trzema kolumnami rur tj. fi 508 do głębokości ok. 30 m, fi 457 do głębokości ok. 65m, fi 406 do głębokości max 100m.

Przewidywaną warstwę wodonośną na przelocie 77-98 m powinno się zafiltrować kolumną rur PVC SBF typ KV DN 200 mm, fi zewn. 225 mm, łączonych na gwint, atestowanych do wód pitnych.

Konstrukcja kolumny filtrowej zgodnie z projektem tj.;

 - rura podfiltrowa fi 200/225 mm z denkiem (98-100 m)

 - filtr siatkowy o długości 21 m fi 220/225 mm z siatką stylonową dostosowaną do granulacji

   warstwy wodonośnej o średnicy oczek 10-12

- rura nadfiltrowa (cembrowa) fi 200/225 mm (75-77m)

- redukcja

- rura nadfiltrowa (cembrowa) fi 250/280 mm (0-75m)

Po zafiltrowaniu otworu przestrzeń wokół części roboczej filtra należy wypełnić obsypką dobraną na podstawie analizy zwierconych utworów. Przewidywana obsypka piaskowa o granulacji 0,8-1,4mm. Obsypkę wykonać również powyżej górnej krawędzi filtra. Przestrzeń zarurową należy uszczelnić compactonitem na przelocie 50-60m, pozostałą część przestrzeni zarurowej należy wypełnić materiałem piaszczystym.

Dopuszcza się przegłębienie otworu jeżeli będzie to konieczne i umożliwi to osiągnięcie założonego celu geologicznego, jednak będzie to wymagało opracowania i zatwierdzenia Planu ruchu.

2.5.2    Wykonanie pompowania oczyszczającego w wymiarze max. 24 godz.

2.5.3    Wykonanie pompowania pomiarowego w wymiarze max. 48 godz.

2.5.4   Wykonanie dezynfekcji otworu

2.5.5    Wykonanie analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej wody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w wyciągu z „Projekt Robót Geologicznych prowadzonych w celu wykonania otworu awaryjnego nr 1a na ujęciu wód podziemnych w Wąsowie” zatwierdzonym Decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wszystkie czynności wykonywane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być odnotowywane w dokumentacji wiercenia.

2.6   Zadanie nie obejmuje;

Dostawy pompy głębinowej, wykonania rurociągu tłocznego, dostawy i montażu armatury i obudowy studni i budowy ciągu komunikacyjnego, opracowania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, opracowania karty informacyjnej w postaci wydruku oraz w formie elektronicznej, opracowania dokumentacji geologicznej  zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

2.7   Wymagania zamawiającego:

       - zaleca się od potencjalnego Wykonawcy zapoznania się z terenem budowy i dokumentacją

         projektową i umową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie ogłoszonego zapytania ofertowego,

- roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz zaleceniami Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy pod względem wykonywanych robót we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane, ponadto teren budowy oznakuje, i uniemożliwi dostęp osobom trzecim, a prace wykonywane będą zgodnie z przepisami BHP i p.poż.,

- wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne badania, świadectwa, certyfikaty lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca,

- Wykonawca swoim działaniem nie będzie łamał przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych.

3.Termin realizacji zamówienia:

      - do 15 czerwca 2019 roku.

4.Okres gwarancji- min. 60 m-cy od ostatecznego odbioru robót.

5.Miejsce i termin złożenia oferty- siedziba Zamawiającego – Odbiorcy - Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin, do 19 lutego 2019 roku do godz. 8.00 (DECYDUJE DATA i  GODZINA WPŁYWU).

6.Termin otwarcia ofert - 19 lutego 2019 roku o godzinie 8.15.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

7.Warunki płatności- polecenie przelewu na konto wyłonionego wykonawcy w terminie do 60 dni od dnia prawidłowego ostatecznego odbioru robót przez zamawiającego.

8.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Artur Bąk – kierownik zakładu 601 079 001.

9.Sposób przygotowania oferty- ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytaniaw języku polskim  w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Budowa ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej 1a dla Stacji Uzdatniania Wody w Wąsowie

przy ulicy Parkowej – działka geodezyjna nr 78/19”

 NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 19 LUTEGO 2019 ROKU PRZED GODZINĄ 8.15

UWAGA: Do oferty obowiązkowo należy dołączyć Oświadczenie Wykonawcy, wg. załącznika nr 3, nr 4, nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Zamawiający;

        10.1. o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.kuslin.pl

        10.2   dodatkowych informacji udzieli pod nr tel. 601 079 001, 505 465 006 oraz adresem zok.kuslin@hot.pl

        10.3.  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

 Kierownik Zakładu Obsługi Komunalnej

w Kuślinie

/-/ Artur Bąk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlono: 1192

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry