Nieodpłatna Pomoc Prawna Gmina Kuślin od dnia 15 marca 2019r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Gmina Kuślin

od dnia 15 marca 2019r.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Kuślinie, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, parter, pok. nr 2

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

  • wtorek 13.00-17.00
  • piątek 13.00-17.00

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,      

 lub

 

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r., o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz.1467)

 

Wyświetlono: 107

Kopiuj link Facebook Twitter Google

Zobacz również

Powrót do góry