Szacowanie szkód, które powstały w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. susza rolnicza.

Kod RWA:

RŚ.6181… . 20…

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dokonanie przez Zespół Komisji pracujący na terenie gminy Kuślin szacunku szkód które powstały w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. susza rolnicza.

Do wniosku należy dołączyć:

1.      Oświadczenie rolnika dotyczące produkcji towarowej zwierząt

2.      Oświadczenie rolnika o uzyskanych plonach i cenach – produkcja roślinna.

3.      Kserokopia wniosku obszarowego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin  

tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731 

e- mail: urzad@kuslin.pl

Wnioski należy składać do dnia 6 lipca 2018 r.

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia:

Ustalenie wysokości szkody dokonuje poprzez lustrację na miejscu komisja powołana przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, jednak nie później niż:

  1. do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
  2. w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym
  3. w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź
  4. do 31 p0aździernika danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następnego po roku , w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

Ponadto Komisja jest zobowiązana  w terminie 30 dni od oszacowania szkód złożyć wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód protokół oszacowania szkód.

Podstawa prawna:

1.      Zarządzenie nr 149/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.  

 2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Powrót do góry