Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Kod RWA:

RŚ.600. … .20..

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Kuślin na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę wraz z załącznikami:
-  Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
-  Dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Nowotomyskiemu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ).
-  Pisemne potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu przez Starostę Nowotomyskiego, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
-  Projekt techniczny wraz z aprobatą Instytutu Ochrony Środowiska, w tym szkice i rysunki przedstawiające plan działki i przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.    Wniosek o przekazanie dotacji wraz z załącznikami:
-  Potwierdzenie przez wykonawcę (kierownika budowy) lub inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną,
-  Kopie faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzających poniesienie nakładów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, pok.15 (sekretariat)
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731
e- mail: urzad@kuslin.pl

Opłaty:

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać po uchwaleniu przez Radę Gminy w Kuślinie budżetu na rok, w którym dotacja ma zostać udzielona, lecz nie później niż do 31 lipca danego roku. W terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji celowej. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, wnioskodawca nie później niż do 31 października., składa wniosek o przekazanie dotacji wraz z załącznikami.
Dotacja będzie wypłacana na konto wnioskodawcy, w terminie 14 dni od daty sporządzenia przez przedstawicieli Urzędu Gminy, protokołu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) związku z art. 400a ust. 1 pkt. 2 i 5 oraz art. 403 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne informacje:

Dotacja przyznawana jest w wysokości 2 000,00 zł dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów inwestycyjnych. Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji inwestycji. Dotacja obejmuje: zakup urządzeń oczyszczalni, zakup materiału biologicznego (w ilości niezbędnej do uruchomienia oczyszczalni), koszty transportu, montażu, koszty materiałów budowlanych i instalacyjnych.
Osoba do kontaktu: Iwona Sadowska tel: 61-44-72-723, pok. nr 20.

Powrót do góry