Zajęcie pasa drogowego

Kod RWA:

GPB.7230. … . …

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- załączniki:
• plan sytuacyjny z zakreślonym kolorem czerwonym obszarem zajętej
  powierzchni pasa drogowego zaznaczone kolorem żółtym wbudowane     
  urządzenie.
• szczegółowy harmonogram robót.
• projekt organizacji ruchu.
• Uzgodnienia dokumentacji do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty:

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z uchwałą Nr VII/38/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 30 kwietnia 2007 r.
Wpłata na konto: BS Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

Termin i sposób załatwienia:

- w terminie 30 dni decyzja administracyjna Wójta Gminy.

Podstawa prawna:

Art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, 260, ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013, 267, ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 61 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Patryk Klaczyk 
Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo inwestora wraz z opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł wniesioną na konto gminy.

Powrót do góry