Odszkodowania

Kod RWA:

GPB.7230. … . …

Wymagane dokumenty:

- wniosek o odszkodowanie z winy zarządcy drogi wskazujący dane poszkodowanego (adres, telefon kontaktowy, ewentualnie numer rachunku bankowego), datę, odcinek drogi, na którym miała miejsce szkoda, przyczynę powstania szkody.
- załączniki:
• notatka Policji,
• dokumentacja fotograficzna,
• oświadczenie świadka,
• kosztorys naprawy auta, pojazdu (marka, model, nr rej.), kopia faktury.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

Termin i sposób załatwienia:

- w terminie 30 dni ,
- przyjęcie wniosku o odszkodowanie z winy zarządcy drogi, następnie przesłanie kompletu dokumentów (zgłoszenie szkody przez zarządcę drogi) do ubezpieczyciela.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, 260, ze zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2014, 121, ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Jeżeli Państwo nie zgadzają się z ustaleniami ubezpieczyciela można w terminie 14 dni od otrzymania decyzji  złożyć DO Dyrektora jednostki organizacyjnej , która wydała decyzję, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Od decyzji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu może być skierowany pozew w postępowaniu sądowym jest ubezpieczyciel.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 061 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Eugeniusz Przybylak
Po przesłaniu kompletu dokumentów (zgłoszenia szkody przez zarządcę drogi) do ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania decyduje i powiadamia ubezpieczyciel w formie decyzji.

Powrót do góry