Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Kod RWA:

GPB.6727. … . …

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- załączniki:
• potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty:

17 zł.
Wpłata na konto: BS Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

Termin i sposób załatwienia:

- w terminie 7 dni wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013, 260, ze zm.).

Inne informacje:

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 061 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Patryk Klaczyk

Powrót do góry