Wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczejw Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kod RWA:

DGK.7330. ... . ...

Wymagane dokumenty:

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ CZY FIGURUJESZ WCENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy).
SPRAWDŹ PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Aby zgłosić zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej można wybrać jeden z trybów postępowania:
•zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny
z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
•zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
•bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
•pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
•przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl
W przypadku Urzędu Gminy Kuślin wniosek składa się w:
Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl
•składanie wniosków – pok. 15
•INFORMACJA – pok. 12, Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

Opłaty:

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Organ Gminy przekształca wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczejw formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:

Art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje:

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy(jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym).
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Niezgłoszenie wznowienia działalności przed upływem ustawowo dopuszczonego terminuzawieszenia wykonywania działalności gospodarczej skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Formularz CEIDG-1 jest dostępny:
-na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
-w BIP Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl
-poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://www.epuap.gov.pl)

Powrót do góry