Zezwolenie na uprawę maku i konopi.

Kod RWA:

RŚ.6180…20…

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi, który powinien zawierać
- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy,
- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
- informację o rodzaju umowy albo o zobowiązaniu do przetwarzania słomy konopnej na włókno,
2. oświadczenia wnioskodawcy, że:
- dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą makówek,
- nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 63 - 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. za uprawę maku lub konopi włóknistych oraz zbieranie mleczka makowego, opium, słomy makowej, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, a także za zabieranie w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka makowego lub słomy makowej.
3.W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin   
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 30,00 zł, należy uiścić na konto Urzędu Gminy Kuślin nr konta 78907200020107077120000006 z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej ( podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami ) i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa) – podstawa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z ze zm.)

Termin i sposób załatwienia:

Załatwienie spraw nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego bądź sprawdzającego odbywa się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane –nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.  Wnioski, podania nie zawierające wszystkich danych bądź wymaganych załączników, a także nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez Urząd, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

1. Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j .Dz. U. z 2012r., poz. 124 ze zm.),
2. Część III ust. 29 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2012r., poz. 1282 ze zm.) ,
3. Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego określające powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach - wydawane corocznie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin.

Powrót do góry