Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kod RWA:

DGK.7330. ... . ...

Wymagane dokumenty:

PRZEDSIĘBIORCO SPRAWDŹ CZY FIGURUJESZ W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy).
SPRAWDŹ PRZEWAŻAJĄCY RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Zgłoszenia zmiany dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o zmianę wpisu -
w terminie 7 dni OD DNIA ZAISTNIENIA ZMIANY danych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Aby zgłosić zmianę danych w Ewidencji można wybrać jeden z trybów postępowania:
•    zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny
z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
•    zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
•    bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
•    pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
•    przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl
W przypadku Urzędu Gminy Kuślin wniosek składa się w:
Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin   
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl
•    składanie wniosków – pok. 15
•    INFORMACJA – pok. 12, Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

Opłaty:

Wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje:

Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.
Formularz CEIDG-1 jest dostępny:
1. na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
2. w BIP Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl
3. poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://www.epuap.gov.pl)

Powrót do góry