Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kod RWA:

DGK.7330. ... . ...

Wymagane dokumenty:

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.
Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:
•    CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
•    CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
•    CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
•    CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych
•    CEIDG-PN - służy do udzielania pełnomocnictwa
•    CEIDG-POPR - służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek
Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
•    wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
•    zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
•    oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
•    zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
•    oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Miejsce złożenia dokumentów:

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:
•    zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
•    zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
•    bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
•    pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
•    przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy - podpis musi być potwierdzony notarialnie.
Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl
W przypadku Urzędu Gminy Kuślin wniosek składa się w:
Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin   
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl
•    składanie wniosków – pok. 15
•    INFORMACJA – pok. 12, Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

Opłaty:

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest  zwolniony z opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Inne informacje:

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl
BAZA PRZEDSIĘBIORCÓW > NIP > WYŚWIETL SZCZEGÓŁY > DRUKUJ
Formularz CEIDG-1 jest dostępny:
1. na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
2. w BIP Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl
3. poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (http://www.epuap.gov.pl).

Wnioski do pobrania na stronie: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Powrót do góry