Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć

Kod RWA:

DGK.7340. ... . ...

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć składa się w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na adres zakładu głównego/siedziby przedsiębiorcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin   
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl
•    składanie wniosków – pok. 15
•    INFORMACJA – pok. 12, Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

Opłaty:

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
•    525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
•    525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
•    2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
•    37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
•    37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
•    77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłaty, o których mowa wyżej dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
Urząd Gminy Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64 – 316 Kuślin,
BS Duszniki O/Kuślin:
78 9072 0002 0107 0771 2000 0006
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
2.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
3.    Uchwała nr XXV/127/97 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
4.    Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/127/97 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 stycznia 1997r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Kuślinie, która wydaje opinie w formie postanowienia.
Udzielone zezwolenie wnioskodawca odbiera osobiście w budynku Urzędu Gminy przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. 12 po uiszczeniu stosownej opłaty, w zależności od rodzaju zezwolenia.
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w trakcie organizowanych przyjęć jest:
1.    posiadanie zezwolenia,
2.    wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3.    zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4.    wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
5.    prowadzenie sprzedaży w punkcie spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
6.    przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie organizowanych przyjęć wydaje się na okres do dwóch lat.
Zezwolenie cofa się w przypadku:
1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
3. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
4. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
5. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
•    upływu terminu ważności zezwolenia,
•    zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
•    niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia lub niedokonaniem opłaty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Powrót do góry