Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA:

DGK.7340. ... . ...

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, tylko przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1.    Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kserokopią dokonania wpłaty ostatniej raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez organ właściwy dla Gminy Kuślin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych).
2.    Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin   
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl
•    składanie wniosków – pok. 15
•    INFORMACJA – pok. 12, Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

Opłaty:

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty podstawowej za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi:
•    43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
•    43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
•    175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
Urząd Gminy Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64 – 316 Kuślin,
BS Duszniki O/Kuślin:
78 9072 0002 0107 0771 2000 0006
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
2.    Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
3.    Uchwała nr XXV/127/97 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
4.    Uchwała Nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/127/97 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 31 stycznia 1997r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Kuślinie, która wydaje opinie w formie postanowienia.
Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
Udzielone zezwolenie wnioskodawca odbiera osobiście w budynku Urzędu Gminy przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, pok. 12 po uiszczeniu stosownej opłaty, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Powrót do góry