Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Kod RWA:

DGK.7340. ... . ...

Wymagane dokumenty:

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731  
e- mail: urzad@kuslin.pl
•    składanie wniosków – pok. 15
•    INFORMACJA – pok. 12, Karolina Łuczak, tel. 61 44 72 728

Opłaty:

Na podstawie złożonego oświadczenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnosi na konto urzędu opłatę za korzystanie z tych zezwoleń.
Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
•    525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
•    525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
•    2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
•    37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
•    37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
•    77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Urząd Gminy Kuślin
ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64 – 316 Kuślin,
BS Duszniki O/Kuślin:
78 9072 0002 0107 0771 2000 0006

Termin i sposób załatwienia:

Pisemne oświadczenie składa się do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Brak.

Inne informacje:

Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasłoz powyższej przyczyny może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Powrót do góry