Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym: 1)stypendium szkolne, 2)zasiłek szkolny

Kod RWA:

RO.4462….20….

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego *zasiłku szkolnego*( zał. Nr 1)

2.Zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj.:

  • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (zał. Nr 2 )
  •  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  • zaświadczenie lub decyzja Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny ,zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodów nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej  działalności gospodarczej gospodarczej o dochodach uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowych w formie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu.(zał. Nr 3)
  • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy na dany rok kalendarzowy;
  • odcinek od renty/emerytury;
  • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja OPS- fundusz alimentacyjny;
  • oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych. (zał.Nr 4)

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje  o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Zasiłek szkolny może być przyznany (bez względów na dochód) uczniowi słuchaczowi lub wychowankowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego szczególności klęski,nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców ,opiekunów prawnych.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4,64-316 Kuślin

tel.61 44 72 721,fax 61 4472 731

pok. Nr 15

e-mail;urzad@kuslin.pl

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych-do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia  prawa do stypendium Wójt Gminy w Kuślinie w drodze decyzji administracyjnej.

W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną wysokość stypendium, terminy wypłaty a także sposób i termin rozliczenia adresata decyzji.

Stypendium szkolne udzielane jest w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty art.70b (tekst jednolity Dz.U.z 2004r.Nr 256,poz.2572 ze zm.);

2.Uchwała Nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 21 czerwca 2012roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kuślin.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Kuślinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stanowisku ds. oświaty, pok. Nr 2. Sprawę prowadzi Małgorzata Lipowicz, tel. 61 44 72 736

Powrót do góry