Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Kod RWA:

RO.4453…20….

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika ( zał. Nr 1 ),

    Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,(zał. Nr 2 ),

 3. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc ,oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (zał. Nr 3),albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,(zał. Nr 4 ).

4. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

     -Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład  w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

     -Kopię dokumentów potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.

     -Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

     -Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie(oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i  ich wynagradzania,

     -Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

     -Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

     -Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzone działalności prowadzonej przez pracodawcę,

      -Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4,64-316 Kuślin

tel.61 44 72 721,fax 61 4472 731

pok. Nr 15

e-mail:urzad@kuslin.pl

Opłaty:

Wolne od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy

Kuślin, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kuślin(zał. Nr 5)

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego-załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym-w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty art.70b (tekst jednolity Dz.U.z 2004r.Nr 256p,poz.2572 ze zm.)

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r.w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U.z 2014r.poz.232);

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.z 2010r.Nr 244,poz.1626 ze zm.);

4.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.Nr 59,poz.404 ze zm.);

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.z 2010r. Nr 53,poz.311ze  zm.);

6.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania art.107 i108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.).

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy w Kuślinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stanowisku ds. oświaty, pok. Nr 2. Sprawę prowadzi Małgorzata Lipowicz, tel. 61 44 72 736

Powrót do góry