Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kod RWA:

UCP.6232. … …

Wymagane dokumenty:
  1. Sprawozdanie.
  2. Załącznik do sprawozdania.
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 20
  • Składanie dokumentów – pok. 15
Opłaty:

Brak opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

- w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy:

  1. za I kwartał do 30 kwietnia
  2. za II kwartał do 31 lipca
  3. za III kwartał do 31 października
  4. za IV kwartał do 31 stycznia
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 250 )

Inne informacje:

Osoba do kontaktu: Magdalena Szałek 61 44-72-723

Powrót do góry