Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kod RWA:

UCP.6233.2. … …

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę).
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;
 4. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.
 5. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
 6. Zdjęcia poszczególnych pojazdów z widocznym numerem rejestracyjnym.
 7. W przypadku, gdy pojazdy nie stanowią własności Przedsiębiorcy należy dołączyć kserokopie stosownych umów, z których wynikać będzie wyłączne prawo Przedsiębiorcy do dysponowania tymi pojazdami przy świadczeniu usług.
 8. Wzór oznaczenia Przedsiębiorcy (logo umieszczane na pojazdach).
 9. Aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku). Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 10. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
 11. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł. na poniższe konto bankowe 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urzad@kuslin.pl

 • INFORMACJA  - pok. 20
 • Składanie dokumentów – pok. 15
Opłaty:

107,00 zł.
opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy  Kuślin: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

Termin i sposób załatwienia:

- zgodnie z ustawą kodeks postępowania administracyjnego - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

- decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kuślin.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2020, poz. 1439)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020 poz. 256 ze zm.)

Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 1546 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Osoba do kontaktu: Magdalena Woźniak (61) 44-72-723

Powrót do góry