Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Kod RWA:

UCP.6233.1. … …

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731
e-mail: urząd@kuslin.pl
    INFORMACJA  - pok. 20
    Składanie dokumentów – pok. 15

Opłaty:

50,00 zł
opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Gminy  Kuślin: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kuślin 78 9072 0002 0107 0771 2000 0006.

Termin i sposób załatwienia:

- do 7 dni
- zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz. 1399 ze zm
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 672)
Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.)

Inne informacje:

Osoba do kontaktu: Magdalena Szałek (61) 44-72-723

Powrót do góry