Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych.

Kod RWA:

KPO.3121…..20….

Wymagane dokumenty:

-  Kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),

-  wypisy z rejestru gruntów (klasy gruntów),

-  IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego ( osoby fizyczne),

-  DR-1 Deklaracja na podatek rolny ( osoba prawna ).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 734, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

- do 30 dni

- opodatkowanie gruntów rolnych przez:

a) osoby fizyczne :

- informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany sporządzona na ustalonym formularzu (Załącznik Nr 1),

- wydanie decyzji w sprawie ustalenia podatku rolnego.

Podatek płatny jest w 4 ratach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

b) osoby prawne :

- deklaracja w sprawie podatku do 15 stycznia roku podatkowego ;ub w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru (Załącznik Nr 2).

Podatek płatny jest bez wezwania w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Powrót do góry