Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Kod RWA:

KPO.3124…..20….

Wymagane dokumenty:

-  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych,

-  dowód rejestracyjny ( do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 734, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

- do 30 dni

- podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego danego roku zgłosić do opodatkowania środek transportowy, w formie złożenia rocznej deklaracji DT-1 ( Załącznik Nr 1),

- w ciągu roku podatkowego podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji DT-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podatek płatny jest w 2 ratach : do 15 lutego i 15 września danego roku podatkowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Powrót do góry