Podatek leśny osób fizycznych i prawnych.

Kod RWA:

KPO.3122…..20….

Wymagane dokumenty:

-  Kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),

-  wypisy z rejestru gruntów (klasy gruntów),

 

- IL-1 Informacja o lasach (osob fizyczne)                                                 

- ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu,

- ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania,

- ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników

 

- DL-1 Deklaracja na podatek leśny (osoby prawne),

- ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu                                                                                                                                     ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 734, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15
Opłaty:

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

- do 30 dni

 

- Zgłoszenie do opodatkowania gruntów leśnych i zmian mających wpływ na wysokość podatku :

a) osoby fizyczne :

- informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu IL-1 wraz z załącznikami (ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3)  

- wydanie decyzji.

Podatek płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

b) osoby prawne :

- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzone na formularzach: DL-1 wraz z załącznikami ZDL-1 oraz ZDL-2,

Wpłata podatku bez wezwania do 15 każdego miesiąca.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin.

Powrót do góry