Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Kod RWA:

RŚ.6131. … . 20…

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Załączniki do wniosku:

-        kopia dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości (akt własności, umowa dzierżawy)

-        gdy teren stanowi współwłasność, konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,

-        pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

-        jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem : zgoda właściciela na usunięcie drzew/krzewów

-        mapka sytuacyjna z zaznaczona lokalizacja drzew/krzewów.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin   

tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731 

e- mail: urzad@kuslin.pl

Opłaty:

Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów jest wole od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wynosi do 30 dni od daty złożenia do tutejszego Urzędu kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzgodnienia projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, termin załatwienia sprawy wynosi do 60 dni. Przed wydaniem decyzji przeprowadza się oględziny drzew w terenie. O terminie oględzin powiadamia się strony postępowania z tygodniowym wyprzedzeniem. W trakcie oględzin dokonuje się weryfikacji danych zawartych we wniosku i sporządza się protokół.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin.

Powrót do góry