Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kod RWA:

RŚ.6220… . 20…

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) :

1)       raport o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko ( zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy ) - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 cyt. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia.

2)      kartę informacyjną przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

3)      kopię mapy ewidencyjnej poświadczoną przez właściwy organ obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać  przedsięwzięcie.

4)      mapę sytuacyjno – wysokościową - w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4 lub 5, ww. ustawy prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt. 3, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.  

5)      wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a – 1c.  

Uwaga: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych ( art. 74 ust. 2 ww. ustawy )

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii  Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin   

tel. 61 44 72 721 , fax  61  44 72 731 

e- mail: urzad@kuslin.pl

Opłaty:

 Opłatę skarbową w wysokości 205 zł, należy uiścić na konto Urzędu Gminy Kuślin nr konta 78907200020107077120000006 z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej ( podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami ) i ewentualnie 17,00 zł (za złożenie pełnomocnictwa) – podstawa Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z ze zm.)

Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Termin i sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Pracownicy Urzędu Gminy w Kuślinie weryfikują kompletność złożonych dokumentów, ustalają strony postępowania, występuje do instytucji uzgadniających i opiniujących o wydanie  opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2). Po uzyskaniu stosownych opinii Wójt Gminy Kuślin wydaje postanowienie nakładające lub nie, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia z jednoczesnym określeniem zakresu raportu. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Kuślin występuje, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2  o opinię do PPIS w Nowym Tomyślu oraz o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do RDOŚ w Poznaniu. W przypadku przedsięwzięć wymagających udziału społeczeństwa, organ prowadzący postępowanie bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, możliwości zapoznania się
z całą dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania wniosków i uwag wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin.

Powrót do góry