Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Kod RWA:

RŚ.6222. .... . 20....

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami
•    Mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków
•    Kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
•    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kuślin ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin pok. 20 tel: 61 44 72 723

Opłaty:

Opłatę skarbową można uiścić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kuślinie – Bank Spółdzielczy Duszniki  78 9072 0002 0107 0771 2000 0006. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Termin i sposób załatwienia:

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Podstawa prawna:

1.    art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 r. 1232 ze zm.),
2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2012.1282 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne informacje:

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

 

Powrót do góry