Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawe pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych

Kuślin, 2011-04-07

DGK.271.3.2011

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.3.2011. Nazwa zadania: Dostawa pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych

Gmina Kuślin, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ogłasza o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie

W dniu 6.04.2011 r. Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych, naukowych i szkoleniowych do szkół podstawowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 Wójt Gminy Kuślin

/-/ Jerzy DZIAMSKI

Opublikowano: 18 kwietnia 2011 09:11

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Wyświetleń: 1517