Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin .

Kuślin, 2011-03-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.4.2011

Nazwa zadania:

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania  klas I-III w Gminie Kuślin .

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Gmina Kuślin zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego              Gmina Kuślin

Adres zamawiającego                ul. Emilii Sczanieckiej 4

Kod Miejscowość                        64-316 Kuślin

Telefon:                                       61 447 27 31

Faks:                                           61 44 72 731

adres strony internetowej           www.kuslin.pl ; www.bip.kuslin.pl

adres poczty elektronicznej        kuslin@tosa.pl

Godziny urzędowania:                7:30 do 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.kuslin.pl .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. nr 15 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja nauczania  klas I-III w gminie Kuślin w latach 2011-2013 . Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup - o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Usługi będą realizowane w następujących szkołach i specjalnościach:

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

80.00.00.00-4  - usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

Część nr 1 – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I - III  w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Śliwnie.                     

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (1 grupa)  , 30 h w roku szkolnym 2010/2011; 

Część nr 2 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Śliwnie

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne „Ortograffiti’ dla dzieci z trudnościami w zakresie ortografii (1 grupa)  30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 3 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III  w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Śliwnie                     

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupa) 60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 4 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III  w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej  w Śliwnie

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupa)  60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 5 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Śliwnie                     

Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno-przyrodniczym (1 grupa) 30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 6  – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Śliwnie

Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych – język angielski(1 grupa) 30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 7 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Śliwnie

Warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla wszystkich uczniów 30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 8 – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I - III  w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Michorzewie.                     

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (2 grupy)  , 60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 9 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Michorzewie                        

Zajęcia logopedyczne dla dzieci  z zaburzeniami rozwoju mowy (2 grupy) 60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 10 – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I - III  w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Michorzewie.                    

Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi (1 grupa)  , 30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 11 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III  w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Michorzewie.                     

Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno-przyrodniczym (1 grupa) 30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 12 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej  w Michorzewie.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (1 grupa)   30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 13  – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Michorzewie.

Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych – język angielski(2 grupy) 60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 14 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III

 w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Michorzewie.

Warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla wszystkich uczniów 30 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 15 – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I - III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Wąsowie.                     

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu(2 grupy)  , 60 h w roku szkolnym 2010/2011; 

Część nr 16 – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I – III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Wąsowie.                      

Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi (2 grupa)  , 60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 17 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Wąsowie.                         

Zajęcia logopedyczne dla dzieci  z zaburzeniami rozwoju mowy (3 grupy) 90 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 18 -Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Wąsowie

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne „Ortograffiti’ dla dzieci z trudnościami w zakresie ortografii (2 grupy)  60 h w roku szkolnym   2010/2011;

Część nr 19 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Wąsowie.                     

Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku  matematyczno-przyrodniczym (2 grupa) 60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 20 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III  w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej  w Wąsowie.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (2 grupy)   60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 21  – Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Wąsowie.

Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych – język angielski  (2 grupy)  60 h w roku szkolnym 2010/2011;

Część nr 22 - Zajęcia edukacyjne  ramach projektu pn. „Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Kuślin” w Szkole  Podstawowej w Wąsowie.

Warsztaty socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla wszystkich uczniów 30 h w roku szkolnym 2010/2011;

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-12-21

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.:

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  • Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
  • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                                                                                                          

2. Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać wykształcenie i kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: wartością

Cena – waga 100%#112 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-04-06 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul. Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-04-06, o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul.Emilii Sczanieckiej 4

64-316 Kuślin

Pokój nr 8 – salka posiedzeń

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających  w przypadku

zmian zasad projektu „Indywidualizacja nauczania  klas I-III w Gminie

Kuślin” wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą POKL. Zamówienie uzupełniające

do 50% wartości zamówienia przetargowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 P.z.p

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 57692-2011. Data zamieszczenia: 2011-03-29.

Kierownik Zamawiającego

     Wójt Gminy Kuślin

    /-/ Jerzy DZIAMSKI

 

Opublikowano: 30 marca 2011 08:28

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Załączniki:

siwz__indywidualizacja_uslugi.doc [272 KB]

Wyświetleń: 1502