Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie o zamówienia na świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w gminie Kuślin

Kuślin, 2011-03-14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DGK.271.2.2011.

Nazwa zadania:

 Świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) przy realizacji Inwestycji  budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w gminie Kuślin

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego            GMINA KUŚLIN

Adres zamawiającego E. SCZANIECKIEJ NR 4

Kod Miejscowość                   64-316 KUŚLIN

Telefon:                                   61 44 72 724

Faks:                                        61 44 72 731

adres strony internetowej         www.kuslin.pl

adres poczty elektronicznej      kuslin@tosa.pl

Godziny urzędowania:  od 7,30 do 15,30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

-     www.kuslin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pok. nr 21). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inżynierskiego (inspektora nadzoru) (Wspólny Słownik Zamówień kod CPV – 71700000-5) - branże w pełnym wymaganym zakresie tzn. branża budowlana, branża sanitarna, branża drogowa i branża elektryczna, przy realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie zawartym w dokumentacji projektowej budowy sieci. kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w gminie Kuślin.

"  sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - 4 324 m

"  sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 5 270 m

"  przepompownie ścieków - 6 szt.

"  przyłącza kanalizacyjne - 1 135 m (173 szt.)

Koszt robót budowlano - montażowych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi

7 572 029,86 zł - netto.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

71700000-5

 

Zadanie "budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kuślin, Michorzewo i Michorzewko, położonych w Gminie Kuślin" współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III. "Środowisko Przyrodnicz", Działania 3.4 "Gospodarka wodno-ściekowa", Schematu 1 "Budowa systemów kanalizacji zbiorczej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

       -  2012-05-31

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania:

- aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, elektrycznej, drogowej, budowlanej,

- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)

a. Inspektor Nadzoru robót sanitarnych, który będzie pełnić funkcję  Kierownika Zespołu – wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert, na stanowisku sprawowania samodzielnych funkcji technicznych ,

- aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

b.      Inspektor nadzoru robót elektrycznych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego do dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na składanie ofert, na stanowisku sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

- aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych

- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

c.       Inspektor Nadzoru robót drogowych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego do dnia wyznaczonego przez Zmawiającego na składanie ofert, na stanowisku sprawowania samodzielnych funkcji technicznych,

- aktualne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,

- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,

d.      Inspektor Nadzoru robót budowlanych – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, liczonego do dnia wyznaczonego przez Zmawiającego na składanie ofert, na stanowisku sprawowania samodzielnych funkcji technicznych,

- aktualne uprawnienia budowlane

- przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,     

 

4)  Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku):

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

 

Nazwa kryterium

 

Waga

1.

Cena

100 %

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-03-25 do godz. 12,00

w siedzibie zamawiającego

GMINA KUŚLIN

E. SCZANIECKIEJ NR 4

64-316 KUŚLIN

POKÓJ NR 15

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-03-25, o godz. 12,15

 w siedzibie zamawiającego

GMINA KUŚLIN

E. SCZANIECKIEJ NR 4

64-316 KUŚLIN

POKÓJ NR 8

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

- nie dotyczy.

XIV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 46496-2011. Data zamieszczenia 2011-03-16

         Wójt Gminy

/-/ Jerzy DZIAMSKI

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 17 marca 2011 13:12

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Załączniki:

siwz_czesc_i.pdf [379.06 KB]

siwz_czesc_ii.pdf [167.82 KB]

siwz_czesc_iii.pdf [146.04 KB]

Wyświetleń: 1630