Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynki mieszkalne z przebudową komina stalowego w miejscowości Michorzewo.

 

Kuślin: Przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynki mieszkalne z przebudową komina stalowego w miejscowości Michorzewo.
Numer ogłoszenia: 87191 - 2008; data zamieszczenia: 27.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Michorzewie, Michorzewo, ul. Polna 2, 64-316 Kuślin, woj. wielkopolskie, tel. 0-614473041, fax 0-614473041.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kuslin.pl

· Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni węglowej zasilającej budynki mieszkalne z przebudową komina stalowego w miejscowości Michorzewo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kotłowni węglowej zasilającej cztery budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z przebudową komina stalowego, położonych w miejscowości Michorzewo, ul. Osiedlowa, położonych na działce o numerze ewidencyjnym 168/6. Zakres zamówienia obejmuje: a/ roboty rozbiórkowe i demontażowe, b/ roboty ogólnobudowlane, c/ budowa technologii kotłowni, d/ wewnętrzne roboty elektryczne, e/ roboty sanitarne. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej całości wykonanych robót, zawierającej wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji zamówienia, uzupełnionej o: - wymagane protokóły prób i badań, - protokóły odbiorowe, - dokumenty potwierdzające użycie materiałów, - instrukcje obsługi i konserwacji wymagane do zamontowanych urządzeń.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.23.21.41-2, 45.11.12.00-0, 45.26.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Wykonawca winien zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 5.000,00 zł /słownie: pięćtysięcyzłotych/. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, wniesienia w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz , że spełnia warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych; 2. Podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę kosztorys ofertowy; 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedmiot działania Wykonawcy obejmuje zakres niezbędny do wykonania zamówienia; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert; 4. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, iż prace te zostały wykonane z należytą starannością (protokóły odbioru, listy referencyjne). Sporządzony wykaz musi zawierać co najmniej 1 robotę tożsamą o wartości nie mniejszej niż 50 % zaoferowanej kwoty. Roboty tożsame to prace w zakresie przebudowy, modernizacji i rozbudowy kotłowni w obiektach budowlanych; 7. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. posiadających uprawnienia do sprawowania funkcji kierownika budowy wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym uprawnienia budowlane oraz zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego tj. Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych; 8. Kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 9. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bazagmin.pl/kuslin/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Michorzewie ul. Polna 2 64-316 Kuślin.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2008 godzina 12:00, miejsce: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Michorzewie ul. Polna 2 64-316 Kuślin.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

Opublikowano: 29 kwietnia 2008 14:12

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kuślin

Załączniki:

siwz__przebudowe_kotlowni_w_michorzewie.doc [256.5 KB]

projekt_kotlowni__opis.pdf [10.49 MB]

rys_e_1.pdf [186.04 KB]

rys_e_2.pdf [160.42 KB]

rys_e_3.pdf [164.41 KB]

rys_e_41.pdf [127.86 KB]

rys_e_42.pdf [74.68 KB]

rys_s_1.pdf [28.17 KB]

rys_s_2.pdf [97.53 KB]

rys_s_3.pdf [40.23 KB]

rys_s_4.pdf [61.84 KB]

projekt_przylacza_cieplnego_do_bud_nr_5_michorzewo.pdf [8.5 MB]

projekt_przylacza_cieplnego_do_bud_nr_7_michorzewo.pdf [8.45 MB]

projekt_przylacza_cieplnego_do_bud_nr_8_michorzewo.pdf [8.69 MB]

przedmiar_przylacza_cieplne.pdf [122.09 KB]

przedmiar_technologia_kotlowni.pdf [165.81 KB]

st450000wymogmich.pdf [211.56 KB]

st451120robrzbiorkowemich.pdf [101.09 KB]

st451230robziemmich.pdf [152.47 KB]

st452210betonmich.pdf [109.37 KB]

st452310konstrukcja_stalowamich.pdf [148 KB]

st452910pokrycie_dachowemich.pdf [155.82 KB]

st453210wodkanmich.pdf [231.08 KB]

st453330kotlweglmich.pdf [486.69 KB]

st453350siecpreizolmich.pdf [239.23 KB]

st453611instalelektrkotl.pdf [265.74 KB]

st454130wykscianmich.pdf [181.53 KB]

st454210posadzkimichorz.pdf [190.13 KB]

st454310stolarkamich.pdf [160.04 KB]

Wyświetleń: 1094