Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kuślinie Nr III/11/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku      i Zarządzeniem Nr 20/2011 Wójta Gminy Kuślin z dnia 18 lipca 2011 roku, w dniach od 19 września 2011 r. do 3 października 2011 roku przeprowadzono konsultacje w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Kuślin na temat projektu „Programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem „Programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kuślin, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Organizacje pozarządowe miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu.

W celu przyjęcia do realizacji – projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok zostanie wniesiony pod obrady na najbliższą sesję Rady Gminy.

 

Wójt Gminy Kuślin

/- / Jerzy Dziamski

Opublikowano: 04 października 2011 14:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2270