Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie XXXIX Sesja Rady Gminy w Kuślinie

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XXXIX Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 14 czerwca 2018 roku

w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE, ul. Leśna 13, 64-316 KUŚLIN,  godz. 14:00.

Porządek obrad XXXIX  Sesji Rady Gminy VII Kadencji

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy VII Kadencji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Gminy Kuślin.

 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Lokalnej Grupy Działania KOLD.

 6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 7. Dyskusja.

 8. Przedstawienie Sprawozdań Finansowych, Informacji o stanie mienia komunalnego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kuślin za rok 2017.

 9. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kuślin za rok 2017.

 10. Przedstawienie Uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kuślinie w sprawie opinii wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy w Kuślinie za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 11. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kuślinie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.

 12. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/198/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

 13. Dyskusja i głosowanie.

 14. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/199/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kuślin z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

 15. Dyskusja i głosowanie.

 16. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/200/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

 17. Dyskusja i głosowanie.

 18. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/201/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kuślin.

 19. Dyskusja i głosowanie.

 20. Przedstawienie projektu uchwały  nr XXXIX/202/2018 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości.

 21. Dyskusja i głosowanie.

 22. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/203/2018 przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kuślin na lata 2018-2028.

 23. Dyskusja i głosowanie.

 24. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/204/2018 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 25. Dyskusja i głosowanie.

 26. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/205/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kuślin.

 27. Dyskusja i głosowanie.

 28. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/206/2018 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Wąsowo.

 29. Dyskusja i głosowanie.

 30. Przedstawienie projektu uchwały nr XXXIX/207/2018 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Wąsowo.

 31. Dyskusja i głosowanie.

 32. Interpelacje i zapytania radnych.

 33. Wolne głosy i wnioski.

 34. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PRZEWODNICZĄCY Rady Gminy w Kuślinie

               /-/  Zoran Radiković

Opublikowano: 30 maja 2018 15:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 383