Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie XXXIV Sesja Rady Gminy w Kuślinie

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XXXIV Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 14 grudnia 2017r.

w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE , UL. LEŚNA 13,  64-316 KUŚLIN,
godz. 14:00.

 

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy VII Kadencji

 1. Otwarcie XXXIV Sesji VII Kadencji Rady Gminy.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy Kuślin.

 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Dyskusja.

 7. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXIV/173/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

 8. Dyskusja i głosowanie.

 9. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Kuślin na lata 2018-2022.

 10. Przedstawienie projektu uchwały  Nr XXXIV/174/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2018-2022.

 11. Dyskusja i głosowanie.

 12. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2018 rok.

 13. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXIV/175/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 14. Dyskusja i głosowanie.

 15. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXIV/176/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

 16. Dyskusja i głosowanie.

 17. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXIV/177/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na  rok 2018.

 18. Dyskusja i głosowanie.

 19. Przedstawienie i przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy w Kuślinie na rok 2018.

 20. Interpelacje i zapytania radnych.

 21. Wolne głosy i wnioski.

 22. Zakończenie obrad                                                                Przewodniczący

                                                                                                                                               Rady Gminy w Kuślinie

                                                                                                                                               /-/  Zoran Radiković

Opublikowano: 30 listopada 2017 12:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 497