Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Ogłoszenie XXXI Sesja Rady Gminy w Kuślinie

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, że XXXI Sesja Rady Gminy w Kuślinie odbędzie się 28 WRZEŚNIA 2017r.

w GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KUŚLINIE , UL. LEŚNA 13,  64-316 KUŚLIN,
godz. 14:00.

Porządek obrad XXXI  Sesji Rady Gminy VII Kadencji

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy VII Kadencji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXX Sesji Rady Gminy Kuślin.

 5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Dyskusja.

 7. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/153/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.

 8. Dyskusja i głosowanie.

 9. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/154/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuślin na lata 2017 – 2022.

 10. Dyskusja i głosowanie.

 11. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/155/2017 w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2007 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

 12. Dyskusja i głosowanie.

 13. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/156/2017 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie.

 14. Dyskusja i głosowanie.

 15. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/157/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kuślin.

 16. Dyskusja i głosowanie.

 17. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/158/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole
  w Michorzewie.

 18. Dyskusja i głosowanie.

 19. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/159/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie.

 20. Dyskusja i głosowanie.

 21. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/160/2017 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – aleja drzew gatunku lipa drobnolistna im. Emilii Sczanieckiej rosnąca przy drodze powiatowej Wąsowo-Chraplewo.

 22. Dyskusja i głosowanie.

 23. Przedstawienie projektu uchwały Nr XXXI/161/2017 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kuślin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2018 rok.

 24. Dyskusja i głosowanie.

 25. Interpelacje i zapytania radnych.

 26. Wolne głosy i wnioski.

 27.  Zakończenie obrad.                                              

Opublikowano: 21 września 2017 13:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 447