Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Zgoda na budowę zjazdu na drogę publiczną.

GPB.7230. … . …

- wniosek,
- plan zagospodarowania działki z lokalizacją zjazdu.

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin
tel. 61 44 72 724, fax 61 44 72 731
e-mail: urzad@kuslin.pl
•Informacja  - pok. 21
•Składanie dokumentów – pok. 15

- w terminie 30 dni decyzja administracyjna Wójta Gminy.

Art. 29 ust. 1,3, 4, 5, art.29a i art.30  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, 260, ze zm.)
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2013, 267, ze zm.).

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje udzielane są przez podinspektora pod numerem telefonu 061 44 72 724,
Osoba do kontaktu : Eugeniusz Przybylak
Do wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo inwestora wraz z opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł wniesioną na konto gminy.

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu [doc, 21 KB]

Kategorie:

Drogi