Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCP.6232. … …
  1. Sprawozdanie.
  2. Załącznik do sprawozdania.

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 20
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Brak opłaty skarbowej.

- w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy:

  1. za I kwartał do 30 kwietnia
  2. za II kwartał do 31 lipca
  3. za III kwartał do 31 października
  4. za IV kwartał do 31 stycznia

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 250 )

Osoba do kontaktu: Magdalena Szałek 61 44-72-723

Formularze i załączniki:

Wzór sprawozdania [doc, 49 KB]

Załącznik do sprawozdania [doc, 37 KB]

Kategorie:

Gospodarka odpadami