Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

KPO.3124…..20….

-  DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych,

-  dowód rejestracyjny ( do wglądu)

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Nie pobiera się

- do 30 dni

- podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego danego roku zgłosić do opodatkowania środek transportowy, w formie złożenia rocznej deklaracji DT-1 ( Załącznik Nr 1),

- w ciągu roku podatkowego podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji DT-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Podatek płatny jest w 2 ratach : do 15 lutego i 15 września danego roku podatkowego.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.)

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Formularze i załączniki:

Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 r [pdf, 425.46 KB]

Zalącznik nr 2 - Załącznik do deklaracji obowiązujący do 31.12.2015r. [pdf, 203.81 KB]

Zalącznik nr 2 - Załącznik do deklaracji obowiązujący od 01.01.2016 r. [pdf, 106.4 KB]

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych, obowiązująca od 01.01.2016 r. [pdf, 141.67 KB]

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych, obowiązujący do 31.12.2015r. [pdf, 178.16 KB]

Kategorie:

Podatki i opłaty