Gmina Kuślin Gmina Kuślin

Podatek leśny osób fizycznych i prawnych.

KPO.3122…..20….

-  Kserokopie aktów notarialnych (oryginały do wglądu),

-  wypisy z rejestru gruntów (klasy gruntów),

-  IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego (osoby fizyczne),

-  DL-1 Deklaracja na podatek leśny (osoba prawna ).

Urząd Gminy Kuślin ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin

tel. 61 44 72 721, fax 61 44 72 731

e-mail: urząd@kuslin.pl

 

  • INFORMACJA  - pok. 19
  • Składanie dokumentów – pok. 15

Nie pobiera się

- do 30 dni

 

- Zgłoszenie do opodatkowania gruntów leśnych i zmian mających wpływ na wysokość podatku :

a) osoby fizyczne :

- informacja w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru ( Załącznik Nr 1),

- wydanie decyzji.

Podatek płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

b) osoby prawne :

- deklaracja w sprawie podatku do dnia 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (Załącznik Nr 2),

- deklaracja korygująca w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, sporządzona na formularzu wg ustalonego wzoru.

Wpłata podatku bez wezwania do 15 każdego miesiąca.

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465 ze zm.)

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Kuślin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Formularze i załączniki:

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY [doc, 66.5 KB]

INFORMACJE W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO [doc, 88.5 KB]

Kategorie:

Podatki i opłaty